Sứ mạng

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 Sứ mạng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là trường đại học nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng. Trường có trách nhiệm sáng tạo, phổ biến và phát triển kiến thức; cung cấp nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao và sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị cao cho xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển khoa học cơ bản của nước nhà.

 Tầm nhìn

Phấn đấu đưa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trở thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến ngang tầm với các trường thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2020 và trên một số lĩnh vực thuộc nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030.

 Giá trị cốt lõi

Truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển đã hình thành nên bản sắc văn hóa và triết lý phát triển của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với một hệ giá trị cốt lõi sau đây:
- Chất lượng xuất sắc: Nhà trường luôn hướng đến chất lượng xuất sắc trên mọi lĩnh vực, trong mọi hoạt động của mỗi cá nhân, đơn vị, tập thể và luôn vượt trội trong việc cung cấp một chất lượng giáo dục tốt nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu người học.
- Đổi mới và sáng tạo: Nhà trường luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và sáng tạo trong các hoạt động, nhất là trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Sáng tạo tri thức là một trong những mục tiêu quan trọng của nhà trường.
- Trách nhiệm xã hội cao: Nhà trường cam kết mang đến cho người học một chất lượng đào tạo và phục vụ tốt nhất. Cán bộ và sinh viên luôn đề cao tinh thần phục vụ Đất nước, phục vụ nhân dân và cộng đồng nhân loại; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.
- Hợp tác và thân thiện: Nhà trường luôn tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, mọi thành viên đều được tôn trọng, bình đẳng và khuyến khích phát triển.

Khẩu hiệu hành độngTri thức, tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm xã hội là cội nguồn của mọi thành công xuất sắc.