I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

II. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

III.Công khai thu chi tài chính

IV. Đổi mới quản lý Giáo dục