Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. Hồng Khoa Vật lý
TS. Bùi Việt Khoa Vật lý
PGS. TS. Phạm Nguyên Hải Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Xuân Hãn Khoa Vật lý
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Vật lý
PGS. TS. Mai Hồng Hạnh Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn Thị Thục Hiền Khoa Vật lý
GS. Thân Đức Hiền Khoa Vật lý
ThS. Vương Văn Hiệp Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
ThS. Bùi Thị Hoa Khoa Vật lý
ThS. Tạ Quỳnh Hoa Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
ThS. Nguyễn Quang Hòa Khoa Vật lý
PGS. Thanh Hoạch Khoa Vật lý
GS. Đinh Văn Hoàng Khoa Vật lý
ThS. Bùi Thị Hồng Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Văn Hùng Khoa Vật lý
PGS. Phạm Quốc Hùng Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng Khoa Vật lý
PGS. TS. Ngô Thu Hương Khoa Vật lý
ThS. Hoàng Hướng Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên