Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Công Thanh Trưởng Khoa
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TS. Nguyễn Quang Hưng Phó Trưởng Khoa
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Ngô Chí Tuấn Tổ trưởng
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Trần Ngọc Anh Giám đốc công ty
Giám đốc Trung Tâm
Trưởng Bộ Môn
Công ty TNHH KHTN
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TT Động lực học Thủy khí Môi trường
CN. Nguyễn Thanh Bình Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. Đoàn Văn Bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TS. Nguyễn Kim Cương Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TS. Phạm Tiến Đạt Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. Nguyễn Hướng Điền Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Trần Quang Đức Phó Giám đốc Trung Tâm
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Trịnh Thị Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
CN. Phạm Thanh Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TS. Bùi Hoàng Hải Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Thanh Hằng Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Nguyễn Đức Hạnh Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
CN. Đào Nguyễn Quỳnh Hoa Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Đào Thị Hòa Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. Phạm Văn Huấn Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
  • Website cựu sinh viên