Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Dương Ngọc Bách Phó Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường
CN. Lương Lộc Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường
TS. Nguyễn Việt Hoài Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường
ThS. Trần Thị Hồng Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường
KS. Phí Thị Ly Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường
  • Website cựu sinh viên