Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Trần Đăng Quy Phó Giám đốc Trung Tâm
Khoa Địa chất
TT Nghiên cứu Biển và Đảo
CN. Thái Thị Hoàng Giang TT Nghiên cứu Biển và Đảo
CN. Đặng Việt Hiệp TT Nghiên cứu Biển và Đảo
CN. Nguyễn Thiên Phương Thảo TT Nghiên cứu Biển và Đảo
CN. Phí Thị Thanh Thương TT Nghiên cứu Biển và Đảo
CN. Hoàng Văn Tuấn TT Nghiên cứu Biển và Đảo
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên