Danh sách cán bộ

PGS.TS. Bùi Duy Cam

Thông tin chung
Bùi Duy Cam

PGS.TS. Bùi Duy Cam

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm

Đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên