Danh sách cán bộ

PGS.TS. Đỗ Quang Huy

Thông tin chung
Đỗ Quang  Huy

PGS.TS. Đỗ Quang Huy

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email: huydq53@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên