Danh sách cán bộ

PGS.TS. Ngô Quốc Anh

Thông tin chung
Ngô Quốc  Anh

PGS.TS. Ngô Quốc Anh

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên