Danh sách cán bộ

TS. Ngô Vân Anh

Thông tin chung
Ngô Vân  Anh

TS. Ngô Vân Anh

Email: ngovananh@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên