Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Tú Anh

Thông tin chung
Nguyễn Tú Anh

ThS. Nguyễn Tú Anh

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng: Quản trị Website

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên