Bộ môn Địa vật lý ứng dụng

Các thành viên của Bộ môn:

1. NCS. Phạm Nguyễn Hà Vũ

2. ThS. Hoàng Thị Phương Thảo

3. KS. Đoàn Văn Cử

Bộ môn đảm nhiệm dạy các môn: Địa vật lý đại cương, Địa chấn.

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên