Nghiên cứu khoa học

1. Bài báo khoa học

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Quy luật cộng sinh tướng và hệ thống dầu khí trầm tích Kainozoi khu vực mỏ Bạch Hổ, Rồng bể cửu Long

Phạm Nguyễn Hà Vũ và nnk

Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc Gia Hà nội T.XVIII, No3, 2002, Viet Nam

2002

2

Nguồn gốc và tiến hóa môi trường địa chất của Hồ Tây trong mối quan hệ với hoạt động của sông Hồng.

Phạm Nguyễn Hà Vũ và nnk

Tạp chí Các khoa học về Trái Đất, Vol4., No24.

2002

3

Các giai đoạn phát triển trầm tích Kainozoi bồn trũng sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực

Phạm Nguyễn Hà Vũ và nnk

Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 26(3), 193-201

2004

4

Quy luật chuyển tướng lòng sông cổ của trầm tích Neogen muộn – Đệ tứ trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo vùng đồng bằng Nam Bộ

Phạm Nguyễn Hà Vũ và nnk

Tạp chí Khoa học và  Công nghệ biển, No3(T5), 2005. p52-60

2005

5

Quaternary geological map of the continental shelf of Vietnam at the scale of 1:1,000,000.

Phạm Nguyễn Hà Vũ và nnk

VNU. Journal of Science, Earth Sciences, T.XIII, No1, pp. 1-9.

2007

6

Quaternary sedimentary cycles in relation to sea level change in Vietnam

Phạm Nguyễn Hà Vũ và nnk

Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc Gia Hà nội

2007

7

Nghiên cứu địa tầng phân tập khu vực mỏ Bạch Hổ trong mối quan hệ với tiến hóa môi trường trầm tích

Phạm Nguyễn Hà Vũ và nnk

Tạp chí Dầu khí, số 3/2008

2008

8

Hiệu quả sử dụng trạm đo địa chấn nông phân giải cao để khảo sát vùng biển nước nông

Phạm Nguyễn Hà Vũ và nnk

Tạp chí Địa chất, loạt A, số 320

2010

9

A study on submarine landslide in the Central continental shelf of Vietnam

Phạm Nguyễn Hà Vũ và nnk

VNU. Journal of Science, Earth Sciences, No. 1S

2011

2. Các đề tài khoa học

Tên/ Cấp

Thời gian

Cơ quản quản lý đề tài

Tình trạng đề tài

Nghiên cứu mối quan hệ giữa địa tầng phân tập, tướng đá và chu kỳ trầm tích khu vực mỏ Bạch Hổ và triển vọng dầu khí liên quan

2007

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu đặc trưng trường sóng trên các mặt cắt địa chấn phục vụ đánh giá khả năng trượt lở ngầm khu vực biển miền Trung Việt Nam

2010-2012

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN

Đã nghiệm thu

Xây dựng cơ sở dữ liệu thuật ngữ Anh - Việt (có giải thích) chuyên ngành Địa chất, Quản lý tài nguyên và Môi trường dưới dạng phần mềm từ điển

2013-2015

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN

Đang thực hiện

Đánh giá sức chịu tải của môi trường nước sông Thị Vải - Bà Rịa - Vũng Tàu 

2008

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về đào tạo Đại học và Sau đại học theo phương thức đào tạo mới (tín chỉ) phục vụ công tác tra cứu, tìm hiểu về Khoa Địa chất trên cổng thông tin điện tử của Khoa trong hệ thống Website  trường Đại học Khoa học TN

2011

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN

Đã nghiệm thu

 3/7/2019 3/7/2019 3/7/2019
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên