Ban chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
GS. TS. Lê Thanh Sơn Trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà Phó trưởng khoa
TS. Nguyễn Minh Ngọc Phó trưởng khoa
TS. Phạm Văn Phong Phó trưởng khoa
Khoa Hóa học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên