Ban chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ

TS. Nguyễn Minh Ngọc
Trưởng khoa
   PGS.TS. Đào Sỹ Đức  Phó trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà Phó trưởng khoa
TS. Phạm Văn Phong Phó trưởng khoa
Khoa Hóa học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên