Ban chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ

TS. Nguyễn Minh Ngọc
Trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà Phó trưởng khoa
TS. Phạm Văn Phong Phó trưởng khoa
Khoa Hóa học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên