Ban chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn Trưởng khoa
PGS. TS. Vũ Thanh Hằng Phó trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn Phó trưởng khoa
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên