Ban chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy Trưởng khoa
PGS. TS. Phạm Thế Hải Phó trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh Phó trưởng khoa
Khoa Sinh học
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên