Ban Chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Ngạc An Bang Trưởng khoa
TS. Phạm Nguyên Hải Phó trưởng khoa
TS. Hoàng Chí Hiếu Phó trưởng khoa
TS. Đỗ Trung Kiên Phó trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Thế Toàn Phó trưởng khoa
Khoa Vật lý
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên