Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng sau đại học.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác quản lý đào tạo

Xây dựng kế hoạch phát triển, tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển trường trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, phương án tuyển sinh hàng năm đối với bậc sau đại học.

- Xây dựng các quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo sau đại học.

- Xây dựng các quy định, hướng dẫn và thực hiện công tác tuyển sinh bậc sau đại học.

- Tổ chức xét chuyển tiếp sinh đào tạo bậc sau đại học.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau đại học dài hạn, trung hạn, hàng năm và từng học kỳ.

- Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đào tạo. Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác quản lý và tổ chức đào tạo sau đại học của các đơn vị.

- Trực tiếp tổ chức đào tạo các môn học chung: Ngoại ngữ, Triết học cho học viên sau đại học.

- Xây dựng thời khóa biểu, lịch sử dụng giảng đường, lịch thi và kiểm tra của mỗi học kỳ.

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về công tác đào tạo sau đại học. Báo cáo số liệu thống kê khi có yêu cầu.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh sau đại học, hồ sơ kết quả học tập của học viên. Cấp giấy chứng nhận có liên quan đến kết quả tuyển sinh và kết quả học tập của học viên.

Tổ chức bảo vệ luận văn, luận án

+ Hướng dẫn các Khoa thụ lý hồ sơ xin bảo vệ luận văn, luận án của học viên cao học, nghiên cứu sinh;

+ Thẩm định hồ sơ xin bảo vệ luận văn, luận án;

+ Soạn thảo quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn, luận án cấp Trường và cấp Đại học Quốc gia;

+ Tổ chức bảo vệ luận án cấp Đại học Quốc gia.

- Tổ chức xét tốt nghiệp và làm thủ tục cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ, chứng chỉ và giấy chứng nhận bồi dưỡng sau đại học.

- Tổ chức thực hiện việc đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá.

- Triển khai công tác quản lý học viên bằng phần mềm quản lý đào tạo sau đại học.

- Đề xuất các yêu cầu và tổ chức xây dựng các dự án tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo sau đại học.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, hợp đồng liên kết đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đào tạo sau đại học phục vụ phát triển nguồn nhân lực trình độ cao của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác đào tạo sau đại học.

2.2. Công tác biên soạn giáo trình và phát triển chương trình đào tạo

Đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình đào tạo.

- Tổ chức việc hoàn thiện chương trình đào tạo đã có; xây dựng chương trình đào tạo mới trình ĐHQGHN phê duyệt.

- Tổ chức để các đơn vị đào tạo vi chỉnh nội dung đề cương chi tiết các môn thi tuyển sau đại học.

- Chỉ đạo việc đánh giá định kỳ các chương trình đào tạo và chất lượng giảng dạy của giảng viên.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác biên soạn, xuất bản giáo trình tài liệu tham khảo, cơ sở học liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

- Cung cấp cơ sở học liệu lên cổng thông tin đào tạo và trang web của Trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án tăng cường cơ sở học liệu phục vụ đào tạo sau đại học.

2.3. Phối hợp với các đơn vị khác

Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên