Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và cán bộ của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức

- Chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trường theo định hướng đại học nghiên cứu tiên tiến.

- Chủ trì xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường cũng như của các đơn vị khác trong phạm vi quản lý của Nhà trường.

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị và các đề án có liên quan đến công tác tổ chức và công tác cán bộ.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác tổ chức và công tác cán bộ của các đơn vị trong Trường.

2.2. Công tác phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu xây dựng đại học nghiên cứu tiên tiến.

- Xây dựng chỉ tiêu nhân lực cho các đơn vị trong Trường.

- Xây dựng quy định về tiêu chuẩn chuẩn chức danh nghề nghiệp và các đối tượng khác làm việc trong Trường.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và triển khai công tác tuyển dụng viên chức và người lao động hàng năm.

- Thực hiện xét tuyển đặc cách vào ngạch giảng viên, nghiên cứu viên theo quy định của Trường và ĐHQGHN.

- Xây dựng chính sách thu hút cán bộ khoa học có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi về làm cán bộ thỉnh giảng, kiêm nhiệm hoặc công tác lâu dài tại Trường.

- Xây dựng chính sách, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng CBVC ở trong và ngoài nước.

- Tổ chức thẩm định và làm thủ tục ký hợp đồng cán bộ thỉnh giảng, kiêm nhiệm.

2.3. Công tác cán bộ

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC.

- Tổ chức thực hiện công tác xét duyệt phụ cấp, lên lương hàng năm.

- Lập kế hoạch sử dụng quỹ lương.

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… cho cán bộ, viên chức.

- Làm thủ tục để CBVC nghỉ phép năm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, chuyển công tác, biệt phái. Thẩm định bản chấm công làm việc hàng tháng của các đơn vị.

- Quản lý hồ sơ CBVC. Thẩm tra, xác minh lý lịch, lịch sử chính trị của CBVC khi có yêu cầu.

- Quản lý và cập nhật thông tin, hồ sơ CBVC trên Cổng thông tin cán bộ của ĐHQGHN.

- Tổ chức thực hiện việc xét đề nghị công nhận giảng viên đủ tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; đề nghị bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch cho CBVC.

- Làm thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú cho CBVC.

- Thẩm định nhân sự cử CBVC đi công tác, học tập ở nước ngoài và làm thủ tục gia hạn, thu nhận cán bộ đi học tập, công tác ở nước ngoài về nước. Quản lý cán bộ, viên chức đi công tác, học tập ở trong và ngoài nước.

- Chủ trì triển khai và hướng dẫn thực hiện công tác tổng kết năm học, tổ chức hội nghị CBVC, đánh giá CBVC.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật CBVC.

- Chủ trì việc xây dựng báo cáo tổng kết năm học của Trường.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quân sự địa phương.

2.4. Công tác nhân sự lãnh đạo quản lý

- Xây dựng văn bản hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.

- Đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tư vấn cho Hiệu trưởng nguồn cán bộ bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.

- Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo theo chỉ đạo của ĐHQGHN.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của ĐHQGHN.

- Giúp Ban Tổ chức Đảng ủy chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ủy Trường ĐHKHTN.

2.5. Phối hợp với các đơn vị khác

Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  • Website cựu sinh viên