- Tháng 6/2011 thanh tra tuyển sinh vào trường TH phổ thông Chuyên KHTN.- Tháng 7-8/2011 thanh tra tuyển sinh Đại học khối A,B....

- Tháng 5-6/2011 thanh tra thi học kỳ II năm học 2010 – 2011và tổng hợp gửi cho các đơn vị.- Tháng 6/2011 tổng hợp thanh tra giảng đường năm ...

Vừa qua Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đã thông báo cho các Khoa về kết quả thanh tra giảng đường tháng 2/2011...

Vừa qua Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đã thông báo cho các Khoa về kết quả thanh tra giảng đường tháng 2/2011  ...

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên