Bổ sung điều kiện về năng lực ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên

THÔNG BÁO BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN VỀ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                

 

Các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau đây được bổ sung văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo trong vòng 24 tháng kể từ ngày công nhận nghiên cứu sinh:

- Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển.

- Tốt nghiệp các chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc cử nhân mà chuẩn đầu ra ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong vòng 2 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên