Điểm trúng tuyển vào lớp 10 chất lượng cao, năm 2014 Trường THPT Chuyên KHTN.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
_____________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

Số: 3028/TB-ĐHKHTN

Hà Nội, ngày  18  tháng  7 năm 2014


THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 chất lượng cao, năm 2014
Trường THPT Chuyên KHTN, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

 

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN thông báo kết quả xét tuyển vào lớp 10 chất lượng cao, Trường THPT Chuyên KHTN năm 2014 như sau:

1. Điểm xét tuyển:

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 chất lượng cao là 30,0 điểm.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm của mục a) và mục b):

a) Kết quả thi tuyển sinh năm 2014 vào lớp 10 Trường THPT Chuyên KHTN:

+ Điểm thi môn Tiếng Anh:                           hệ số 1.

+ Điểm thi môn Ngữ văn:                             hệ số 1.

+ Điểm thi môn Toán (vòng 1):                    hệ số 2.

b) Kết quả kiểm tra và phỏng vấn trực tiếp:

+ Điểm kiểm tra đánh giá chỉ số thông minh:        hệ số 1.

+ Điểm phỏng vấn trực tiếp:                                     hệ số 1.

2. Học sinh trúng tuyển nhập học: ngày 24/7/2014 (trong giờ hành chính).

3. Năm học mới: học từ ngày 04/8/2014./.

                              

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Sở GD&ĐTHN (để báo cáo);

- ĐHQGHN (để báo cáo);

- Trường THPT Chuyên;

- Lưu: VT, ĐT.

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

PGS. TS. Vũ Hoàng Linh

 
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên