Lịch thi học phần Triết học của HVCH trúng tuyển đợt 2, khóa 2013 - 2015


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________

___________________

Số:  66    /ĐHKHTN-SĐH

V/v: Lịch thi học phần Triết học của HVCH

trúng tuyển đợt 2, khóa 2013 - 2015

 
 

Hà Nội, ngày   10   tháng  01  năm  2014

Kính gửi:   - Ban Chủ nhiệm các Khoa

                    - Phòng Quản trị - Bảo vệ

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức cho các học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) diện chưa có bằng thạc sĩ trúng tuyển đợt 2 năm 2013 thi cuối kỳ học phần Triết học (3 tín chỉ) trong chương trình đào tạo sau đại học của Trường theo lịch thi như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- HVCH và NCS (diện chưa có bằng thạc sĩ) trúng tuyển đợt 2 năm 2013;

- HVCH và NCS (diện chưa có bằng thạc sĩ) khóa trước hoặc trúng tuyển đợt 1 năm 2013 đã theo học, có đủ điểm thường xuyên, giữa kỳ và đã nộp đơn xin hoãn thi cuối kỳ môn Triết học ở lần thi trước. Các đối tượng này cần đến Phòng Sau đại học của Trường trước ngày 14/01/2014 nộp đơn xin dự thi để Nhà trường xem xét giải quyết.

2. Hình thức thi: Thi viết. Thời gian làm bài: 120 phút. Đề đóng, không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

3. Ngày, giờ thi và địa điểm thi:

Sáng Thứ bẩy (18/01/2014), thời gian làm bài từ 8h30 đến 10h30. Các lớp học được chia thành 8 phòng thi, cụ thể như sau:

STT

Lớp học (ngành)

Địa điểm thi

1

TN1 (Toán - Cơ - Tin học)

Giảng đường 303 tầng 3 nhà T5

2

TH1 (Toán - Cơ - Tin học, Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học)

Giảng đường 304 tầng 3 nhà T5

3

TH2 (Địa lý, Quản lý đất đai)

Giảng đường 306 tầng 3 nhà T5

4

TN2 (Vật lý)

Giảng đường 308 tầng 3 nhà T5

5

TN3 (Hóa học)

Giảng đường 402 tầng 4 nhà T5

6

TH3 (Hóa học, Địa chất)

Giảng đường 403 tầng 4 nhà T5

7

TN4 (Môi trường)

Giảng đường 404 tầng 4 nhà T5

8

TH4 (Môi trường, Sinh học)

Giảng đường 406 tầng 4 nhà T5

Học viên xem tên và thông tin trong danh sách phòng thi được niêm yết tại các phòng thi, các Khoa và thông báo trên website của Trường (hus.vnu.edu.vn). Nếu có thông tin sai, học viên sẽ sửa trực tiếp trong danh sách thu bài thi khi đến dự thi.

Để việc tổ chức thi được thực hiện đúng kế hoạch, Nhà trường đề nghị:

- Các học viên đến trước giờ thi 15 phút, đem theo thẻ học viên sau đại học (do Phòng CT&CTSV của Trường cấp) hoặc Chứng minh thư nhân dân để xuất trình cho cán bộ coi thi kiểm tra. Trường hợp không có các giấy tờ này thì phải xuất trình các giấy tờ tùy thân có ảnh và làm giấy cam đoan mới được vào thi. Học viên đến muộn 15 phút sau khi phát đề không được dự thi.

- Cán bộ tham gia coi thi có mặt tại phòng chờ giảng (tầng 3 nhà T5) lúc 8h00 để làm nhiệm vụ coi thi.

- Phòng Quản trị Bảo vệ bố trí đủ giảng đường theo lịch thi trên và cử cán bộ trực phòng chờ giảng (tầng 3 nhà T5), mở cửa thông tầng 3, 4 giữa nhà T1 và T5, cử nhân viên trực các nhà vệ sinh tầng 3, 4 nhà T5.

- Các Khoa thông báo lịch thi này kèm theo danh sách phòng thi để các học viên biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

    - Như trên;

    - Phòng TT&ĐBCL;

    - Lưu VT, SĐH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(ĐÃ KÝ)

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Nội

 

Tệp dính kèm công văn

                   

 

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên