Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học năm 2014.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
------------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 3063/TB-ĐHKHTN
V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học hệ chính quy, năm 2014

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014

 
THÔNG BÁO
 Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học năm 2014

 

Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học hệ chính quy của các thí sinh đã dự thi khối A, A1, B vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 như sau:

1.     Thời gian nhận đơn xin phúc khảo : 

Trong thời gian 02 tuần (từ ngày 23/7/2014 đến hết ngày 06/8/2014) trong giờ hành chính và trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật.

2.     Địa điểm nộp đơn :

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (P411, nhà T1), 334-Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3.     Thời gian thông báo kết quả dự kiến ngày 20/8/2014.

4.     Lệ phí: 50.000đ/1 môn (năm mươi ngàn đồng/1 môn xin phúc khảo).

 (Có mẫu đơn tại Phòng Đào tạo)./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Vũ Hoàng Linh

 

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên