Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về “thi hành Điều lệ Đảng”, vừa qua, 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN đã tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy trong nhiệm kỳ 2020-2022. Công tác bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 cũng đã được tiến hành.  

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá đúng thực trạng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHKHTN lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đây là một số hình ảnh đại hội của 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN nhiệm kỳ 2022-2025:

Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

 

Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

 

Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHKHTN tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

 

  • Website cựu sinh viên