• Thông báo học bổng các nhà kiến tạo Hòa Bình Châu Á năm học 2015 - 2016

  Thứ Sáu - 09/05/2014

   

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Số:1488/KHTN-CTSV
  V/v thông báo học bổng các nhà kiến tạo
  Hòa Bình Châu Á năm học 2015 - 2016

   

  Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2014

  Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được công văn số 1542/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần năm học 2015 - 2016 mang tên “Học bổng các nhà kiến tạo Hòa bình Châu Á” (APS) do Quỹ Nippon, Nhật Bản tài trợ (có công văn chi tiết gửi kèm).

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi chương trình học bổng này, đồng thời tạo điều kiện để những ứng viên có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu làm hồ sơ tham dự chương trình theo quy định.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

        - Lưu: VT,  P.CT & CTSV.

   

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  KT. TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CTSV

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

   

   

   
  Nguyễn Thanh Bình

   

  Tệp đính kèm: