• Hướng dẫn thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

  Thứ Sáu - 04/08/2017

  Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) mới ban hành Hướng dẫn số 2383/HD-ĐHQGHN ngày 27/7/2017 về thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại ĐHQGHN (chi tiết tại file đính kèm). 

  Hướng dẫn bao gồm các nội dung: 

  1. Trích dẫn tài liệu tham khảo trong các ấn phẩm khoa học; 

  2. Đạo văn và các hình thức đạo văn;

  3. Kiểm tra đạo văn và tự đạo văn;

  4. Thẩm định đánh giá mức độ đạo văn;

  5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện;  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo rộng rãi cho các cán bộ và người học được biết và thực hiện.

  Trân trọng thông báo !  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

  ----------------------------
  -