• Về việc ngừng cấp điện

    Thứ Tư - 16/08/2017

    Theo thông báo của công ty điện lực Thanh Xuân - Hà Nội.  Công ty tạm ngừng cấp điện vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên :

    Thời gian : 23h ngày 18/08/2017 đến 0h ngày 19/08/2017.

                    07h ngày 19/08/2017 đến 09h ngày 19/08/2017.

    Kính báo!