• Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số hiệu “FIRST/1.a/VNU2/G01”

  Thứ Năm - 05/10/2017
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 3368/KHTN-KHCN

  Hà Nội, ngày 04  tháng 10 năm 2017

   

  THÔNG BÁO
   
  Kết quả lựa chọn nhà thầu
  cho gói thầu số hiệu “FIRST/1.a/VNU2/G01”

   

              Căn cứ Quyết định số 3367 /QĐ-KHTN ngày 04/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số hiệu “FIRST/1.a/VNU2/G01” thuộc tiểu dự án “Tiếp thu và làm chủ công nghệ dự báo bão hạn mùa bằng mô hình động lực, phục vụ công tác đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế - xã hội và an ninh trên khu vực Biển Đông-Việt Nam”.

              Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trân trọng thông báo: Không có nhà thầu nào trúng thầu gói thầu nêu trên, chi tiết như sau:

  STT

  Tên nhà thầu

  Lý do

  1.       

  Công ty CP Anh Đức

  Không đáp đáp ứng cơ bản các yêu cầu kỹ thuật (thiếu hạng mục đào tạo và hướng dẫn sử dụng) và thương mại (không đưa ra các điều khoản thanh toán)

  2.       

  Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Tin học Anh Ngọc

  3.       

  Công ty CP Siêu thị máy tính Anh Nghĩa

  4.       

  Chi nhánh công ty TNHH Khải Thiên tại Hà Nội

            Trân trọng cảm ơn.

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

  PGS.TS. Nguyễn Văn Nội