• Thanh lý thiết bị khoa học năm 2017

  Thứ Sáu - 06/10/2017
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 3284/KHTN-KHCN

  V/v thanh lý thiết bị khoa học năm 2017

        Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017  Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

   

  Thực hiện công tác quản lý thiết bị khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) sẽ tiến hành thanh lý các thiết bị cũ, hỏng đã hết khấu hao và không còn giá trị sử dụng. Trường ĐHKHTN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị rà soát và lập danh mục các thiết bị xin thanh lý theo mẫu đính kèm và gửi bản in và file số về Phòng Khoa học - Công nghệ (Phòng 306E, nhà T1, e-mail: pkhcn@hus.edu.vn) trước 16h30 ngày 31/10/2017.

  Trân trọng cảm ơn./.

        

  KT. HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

   

  GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

   

  Tệp đính kèm:
  1. Đính kèmDung lượng
   CV 3284 thanh ly thiet bi khoa hoc 2017.pdf131.66 KB