• Đề xuất nhiệm vụ thuộc các Chương trình phát triển KHCB: Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất, Khoa học Biển

  Thứ Sáu - 22/06/2018

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được Công văn số 1238/BKHCN-KHTC ngày 03/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 562/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất, Khoa học Biển.

  Trường ĐHKHTN đề nghị các đơn vị và các nhà khoa học nghiên cứu và tham gia xây dựng đề xuất các nhiệm vụ cấp quốc gia theo nội dung số 1 trong công văn nói trên với một số lưu ý sau:

  - Danh mục các định hướng nghiên cứu ưu tiên của 04 chương trình phát triển khoa học cơ bản được phê duyệt theo Quyết định số 3585/QĐ-BKHCN ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

  - Các đề xuất nhiệm vụ cần theo hướng nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng.

  - Hồ sơ đề xuất trình bày theo mẫu quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

  - Thời hạn gửi đề xuất về Phòng KH-CN (đợt 1): trước ngày 10/7/2018.