Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Hữu Điển Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trung tâm
TS. Lê Hồng Điệp Cán bộ Khoa Sinh học
TS. Lê Đình Định Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh Cán bộ Khoa Vật lý
Trương Trung Độ Cán bộ Khối Hiệu bộ
ThS. Bùi Văn Đông Cán bộ Khoa Địa chất
CN. Chu Hồng Đức Cán bộ Khối Hiệu bộ
TS. Mai Thanh Đức Cán bộ Trung tâm
ThS. Nguyễn Anh Đức Cán bộ Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Anh Đức Cán bộ Khối Hiệu bộ

Các trang