Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu 1994 Trưởng bộ môn Khối Hiệu bộ, Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh 2008 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Bạch Thành Công 2012 Trưởng phòng thuộc Khoa Khoa Vật lý
GS. TS. Trần Tân Tiến 2012 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi 2014 Cán bộ Khoa Hóa học
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng 2014 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Phùng Quốc Bảo 2004 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Vũ Đức Minh 2005 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Vũ Lương 2006 Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Tạ Đình Cảnh 2008 Cán bộ Khoa Vật lý

Các trang