Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
GS. TS. Nguyễn Cao Huần 2008 Trưởng bộ môn Khoa Địa lý
PGS. TS. Phạm Văn Huấn 2008 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng 2008 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Nguyễn Quang Báu 2010 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Lê Thị Thanh Bình 2010 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Bùi Duy Cam 2010 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khối Hiệu bộ, Khoa Hóa học
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu 2010 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Hồng Côn 2010 Cán bộ Khoa Hóa học
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư 2010 Trưởng bộ môn Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đào Văn Dũng 2010 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học

Các trang