Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Lưu Đức Hải 2010 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn 2010 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Đỗ Quang Huy 2010 Giám đốc, Cán bộ (ĐN) Khoa Môi trường
GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương 2010 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Trung tâm
PGS. TS. Trần Thị Như Mai 2010 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Hóa học
PGS. TS. Phạm Văn Nhiêu 2010 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Vũ Văn Phái 2010 Cán bộ Khoa Địa lý
GS. TSKH. Nguyễn Huy Sinh 2010 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thạch Văn 2010 Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền 2010 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

Các trang