Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi 1996 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Phạm Trọng Quát 1996 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đoàn Văn Bộ 2001 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Tạ Đình Cảnh 2001 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Hồng Côn 2001 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Đình Dũng 2001 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Đình Hoè 2001 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Đỗ Quang Huy 2001 Giám đốc, Cán bộ (ĐN) Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 2001 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Đậu 2001 Cán bộ Khoa Hóa học

Các trang