Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy 2013 Trưởng khoa Khoa Sinh học
PGS. TS. Đoàn Hương Mai 2013 Trưởng phòng thuộc Khoa Khoa Sinh học
PGS. TS. Vũ Văn Mạnh 2013 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Từ Bình Minh 2013 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Văn Quy 2013 Trưởng ban, Cán bộ (ĐN) Khối Hiệu bộ
PGS. TS. Nguyễn Minh Trường 2013 Trưởng bộ môn Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân 2013 Trưởng bộ môn Khoa Sinh học
PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh 2013 Giám đốc, Phó trưởng bộ môn Khối Hiệu bộ, Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Vũ Thanh Hằng 2014 Phó trưởng khoa Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung 2014 Phó trưởng bộ môn Khoa Sinh học

Các trang