Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Văn Đậu 2001 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Lưu Đức Hải 2002 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Phạm Văn Huấn 2002 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Trần Thị Như Mai 2002 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Xuân Quýnh 2002 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Phạm Quốc Triệu 2002 Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thạch Văn 2002 Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền 2002 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Bùi Duy Cam 2003 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khối Hiệu bộ, Khoa Hóa học
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu 2003 Cán bộ Khoa Hóa học

Các trang