Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Vũ Đức Minh 2005 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Ri 2005 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Như Thanh 2005 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Văn Vũ 2005 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Vật lý
PGS. TS. Đặng Đình Châu 2006 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi 2006 Cán bộ Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Thị Loan 2006 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Hữu Nhân 2006 Trưởng phòng Khối Hiệu bộ, Khoa Sinh học
PGS. TS. Đỗ Đức Thanh 2006 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nghiêm Xuân Thung 2006 Cán bộ Khoa Hóa học

Các trang