Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Trần Văn Trản 2007 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Phạm Quang Tuấn 2007 Trưởng khoa Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng 2007 Cán bộ Khoa Địa chất
PGS. TS. Phạm Văn Bền 2010 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Văn Cúc 2010 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Trần Thị Hồng 2010 Phó trưởng phòng Khối Hiệu bộ, Khoa Môi trường
PGS. TS. Ngô Thu Hương 2010 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Võ Thị Thương Lan 2010 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Bùi Văn Loát 2010 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Đình Minh 2010 Cán bộ Khoa Địa lý

Các trang