Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Hữu Điển 2010 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trung tâm
PGS. TS. Đỗ Minh Đức 2010 Trưởng phòng Khối Hiệu bộ
PGS. TS. Trần Ngọc Anh 2011 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Lê Minh Hà 2011 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn 2011 Trưởng khoa Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang 2012 Phó hiệu trưởng Khối Hiệu bộ, Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà 2012 Phó trưởng khoa Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Hiệu 2012 Phó trưởng bộ môn Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn 2012 Phó trưởng khoa Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khải 2012 Trưởng khoa Khoa Môi trường

Các trang