Khung chương trình đào tạo đại học

I. Khung chương trình đào tạo hệ chuẩn

1. Khoa Toán - Cơ - Tin học

2. Khoa Vật lý

3. Khoa Hoá học

4. Khoa Sinh học

5. Khoa Địa lý

6. Ngành Địa chất

7. Khoa Môi trường

8. Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

II. Khung chương trình đào tạo hệ cử nhân khoa học tài năng

III. Khung chương trình đào tạo hệ chất lượng cao

IV. Khung chương trình đào tạo chuẩn Quốc tế

V. Khung chương trình đào tạo chương trình tiên tiến