Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Trần Quang Đức Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Phạm Văn Nhiêu 1991 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Đinh Văn Thanh 1992 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Phạm Văn Cự 1996 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Địa lý
PGS. TS. Đào Văn Dũng 1996 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Cao Thế Hà 1996 Trưởng phòng trung tâm Trung tâm
PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi 1996 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Phạm Trọng Quát 1996 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đoàn Văn Bộ 2001 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Tạ Đình Cảnh 2001 Cán bộ Khoa Vật lý

Các trang