Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Triệu Thị Nguyệt 2003 Trưởng bộ môn Khoa Hóa học
PGS. TS. Vũ Văn Phái 2003 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Tạ Hòa Phương 2003 Trưởng bộ môn Khoa Địa chất
PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn 2003 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Phùng Quốc Bảo 2004 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Đặng Văn Bào 2004 Trưởng bộ môn Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn 2004 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Trịnh Hồng Thái 2004 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 2004 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Lê Thị Thanh Bình 2005 Cán bộ Khoa Vật lý

Các trang