Danh sách cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
TS. Lê Huy Chuẩn Phó trưởng khoa
TS. Trần Mạnh Cường Phó trưởng khoa
TS. Nguyễn Thị Minh Huyền Phó trưởng khoa
PGS. TS. Phó Đức Tài Phó trưởng khoa
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư Trưởng bộ môn
GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu Trưởng bộ môn
PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh Phó trưởng bộ môn
PGS. TS. Nguyễn Hữu Điển Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
ThS. Ngô Quốc Anh Cán bộ
GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Cán bộ

Các trang