Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Ban chủ nhiệm khoa | Hanoi University of Science, VNU

Ban chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Lê Minh Hà Trưởng khoa
TS. Lê Huy Chuẩn Phó trưởng khoa
TS. Trần Mạnh Cường Phó trưởng khoa
TS. Nguyễn Thị Minh Huyền Phó trưởng khoa