Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Tiêu đềỨng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Publication TypeBáo cáo hội nghị
Năm công bố2015
AuthorsThạch, N N., P X. Cảnh, and N. Văn Ước
Conference NameỨng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.524-530