Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU

Quy định, quy chế
STT Ký, mã hiệu Ngày ban hành Tên tài liệu
I. TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1 68/2000/NĐ-CP 17/11/2000 Nghị định về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
2 15/2001/TT-BTCCBCP 11/04/2001 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, nhà nước, đơn vị sự nghiệp
3 598/TCCB 08/04/2005 Hướng dẫn thực hiện xử lý cán bộ, viên chức đi nước ngoài quá hạn
4 06/2007/QĐ-BNV 18/06/2007 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
5 4632/2008/QĐ-ĐHQGHN 25/08/2008 Phần quy định về Quản lý cán bộ đi nước ngoài (đoàn ra) trong Quy định tạm thời về Quản lý công tác Hợp tác Quốc tế của ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2008 của ĐHQGHN.
6 02/2008/QĐ-BNV 06/10/2008 Quyết định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
7 22/2008/QH12 13/11/2008 Luật cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008
8 06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Nghị định quy định những người là công chức
9 21/2010/NĐ-CP 08/03/2010 Nghị định về quản lý biên chế công chức
10 24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
11 46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Nghị định quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức
12 1923/HD-ĐHQGHN 28/06/2010 Hướng dẫn công tác tính định biên nhân lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ĐHQGHN
13 07/2010/TT-BNV  26/07/2010 Thông tư hướng dẫn quản lý biên chế công chức quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
14 93/2010/NĐ-CP 31/08/2010 Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
15 58/2010/QH12 15/11/2010 Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010
16 13/2010/TT-BNV 30/12/2010 Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
17 34/2011/NĐ-CP 17/05/2011 Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
18 08/2011/TT-BNV 02/06/2011 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức
19 27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
20 29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
21 34/2012/NĐ-CP 15/04/2012 Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
22 41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
23 2247/HD-ĐHQGHN 06/07/2012 Hướng dẫn tạm thời công tác xác định chỉ tiêu nhân lực của các đơn vị nghiên cứu và phục vụ trực thuộc ĐHQGHN
24 05/2012/TT-BNV 24/10/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
25 09/2012/TT-BNV 10/12/2012 Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
26 11/2012/TT-BNV 17/12/2012 Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
27 14/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/20123 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
28 36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
29 05/2013/TT-BNV 25/06/2013 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
30 3969/QĐ-ĐHQGHN 04/11/2013 Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN về việc thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy để tính định biên nhân lực giảng dạy của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ở ĐHQGHN
31 3768/QĐ-ĐHQGHN 22/10/2014 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN
32 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
33 3485/QĐ-ĐHKHTN 15/09/2015 Quyết định về việc ban hành quy định về hợp đồng lao động
II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1 141/2009/TT-BTC 13/07/2009 Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
2 18/2010/NĐ-CP 05/03/2010 Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức
3 139/2010/TT-BTC 21/09/2010 Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
4 03/2011/TT-BNV 25/01/2011 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
5 15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
III. NGẠCH, NÂNG NGẠCH, CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC; THĂNG HẠNG VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH VIÊN CHỨC
1 538/TCCP-TC 18/12/1995 Quyết định về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch trong trường đại học - cao đẳng
2 78/2004/QĐ-BNV 03/11/2004 Quyết định về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức
3 14/2006/QĐ-BNV 06/11/2006 Quyết định của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức
4 02/2007/TT-BNV 25/05/2007 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức viên chức
5 03/2008/TT-BNV 03/06/2008 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
6 163/2010/TTLT-BTC-BNV 20/10/2010 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức
7 601/QĐ-BNV 09/07/2012 Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
8 12/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
9 16/2012/TT-BNV 28/12/2012 Thông tư ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
IV. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
1 02/LĐTBXH-TT 11/02/1998 Thông tư hướng dẫn chế độ nâng bậc lương để làm cơ sở tính lương hưu đối với CB có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài
2 44/2013/NĐ-CP 10/05/2003 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
3 204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang
4 01/2005/TT-BNV-BTC 05/01/2005 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với CBCCVC
5 02/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với CBCCVC
6 04/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC
7 05/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với CBCCVC
8 07/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC
9 08/2005/TTLT-BNV-BTC 05/01/2005 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với CBCCVC
10 78/2005/TT-BNV 10/08/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBCCVC kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác
11 79/2005/TT-BNV 10/08/2005 Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước
12 244/2005/QĐ-TTg 06/10/2005 Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
13 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC 23/01/2006 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg
14 71/2006/QH11 29/06/2006 Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua
15 152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
16 03/2007/TT-BLĐTBXH 30/01/2007 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP
17 107/2007/QĐ-TTg 13/07/2007 Quyết định về việc tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với CBCCVC, công nhân, quân dân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính tri - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn
18 19/2008/TT-BLĐTBXH 23/09/2008 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXHvề hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP
19 25/2008/QH12 14/11/2008 Luật Bảo hiểm Y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008.
20 64/2008/QĐ-BGDĐT 28/11/2008 Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
21 127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
22 174/2008/QĐ-TTg 31/12/2008 Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS
23 04/2009/TT-BLĐTBXH 22/01/2009 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP
24 16/2009/TT-BGDĐT 17/07/2009 Thông tư quy định chi tiết việc xét công nhận hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS
25 62/2009/NĐ-CP 27/07/2009 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
26 09/2009/TTLT-BYT-BTC 14/08/2009 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế
27 76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
28 07/2010/TT-BYT 05/04/2010 Thông tư hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc
29 2164/HD-ĐHQGHN 21/07/2010 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi cán bộ khoa học trình độ cao ở ĐHQGHN
30 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC 02/08/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ ....
31 86/2010/NĐ-CP 13/08/2010 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH
32 582/HD-ĐHQGHN 28/02/2011 Hướng dẫn chế độ chính sách đối với cán bộ được cử đi giảng dạy, nghiên cứu ở nước ngoài (theo nguyện vọng các nhân)
33 581/QĐ-TCCB 28/02/2011 Quyết định ban hành quy định tạm thời về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của CBVC và HSSV tại ĐHQGHN
34 54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
35 56/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với CCVC công tác tại các cơ sở y tế công lập
36 141/2011/TT-BTC 20/10/2011 Thông tư của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
37 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 30/12/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
38 20/2012/QĐ-TTg 27/04/2012 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều “ Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
39  10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước CH XHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua
40 55/2012/NĐ-CP 28/06/2012 Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
41 20/2012/TT-BGDĐT 11/09/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
42 3801/HD-ĐHQGHN 09/11/2012 Hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức ĐHQGHN
43 13/2013/QĐ-TTg 06/02/2013 Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên CS HCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong  các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
44 07/2013/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC 08/03/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
45 45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
46 66/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
47 2258/HD-ĐHQGHN 05/07/2013 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CCVC và Hội nghị tổng kết năm học tại các đơn vị trong ĐHQGHN
48 25/2013/TT-BGDĐT 15/07/2013 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở
49 07/2013/TT-BNV 31/07/2013 Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội có tính chất đặc thù
50 08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC
51 01/QĐ-BHXH 03/01/2014 Quyết định ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
52 05/2014/TT-BGD & ĐT 28/02/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
53 40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
54 3516/QĐ-ĐHKHTN 30/09/2016 Quy định về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động đi học tập và làm việc ở nước ngoài
55 756/QĐ-ĐHKHTN 28/03/2017 Quyết định ban hành Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với CCVC trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO
1 27/2003/QĐ-TTg 19/02/2003 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
2 115/2005/NĐ-CP 05/09/2005 Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
3 1420/QĐ-TCCB 19/04/2007 Quyết định về việc Ban hành tiêu chí cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành của ĐHQGHN
4 291/NQ-ĐU 29/05/2008 Nghị quyết số 291/NQ-ĐU ngày 29/5/2008 của Đảng ủy ĐHQGHN về công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ĐHQGHN
5 2500/QĐ-TCCB 21/11/2008 Quyết định về việc ban hành quy trình nhân sự bổ nhiệm chức vụ quản lý đơn vị trực thuộc Khoa, Trung tâm nghiên cứu khoa học cấp trường của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
6 07/2009/QĐ-TTg 15/01/2009 Quyết định về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học
7 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 15/04/2009 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập và giáo dục
8 426/QĐ-TCCB 28/01/2010 Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các trường đại học thành viên thuộc ĐHQGHN 
9 1777/HD-ĐHQGHN 15/06/2010 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc ĐHQGHN
10 58/2010/QĐ-TTg 22/09/2010 Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ
11 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP 02/12/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
12 08/2012/QH13 18/06/2012 Luật giáo dục đại học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012.
13 55/2012/NĐ-CP 28/06/2012 Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
14 4322/QĐ-TCCB 04/10/2013 Quyết định về việc Quy định về Tổ chức và hoạt động của Bộ môn thuộc Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN.
15 141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
16 163/2013/TTLT/BTC-BNV 15/11/2013 Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
17 186/2013/NĐ-CP 17/11/2013 Nghị định về Đại học Quốc gia
18 4416/QĐ-ĐHQGHN                             04/12/2013 Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng và nhiệm vụcủa Văn phòng, các ban chức năng của ĐHQGHN
19 26/2014/QĐ-TTg 26/03/2014 Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
20 3568/QĐ-ĐHQGHN 08/10/2014 Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN
21 3668/QĐ-ĐHQGHN 22/10/2014 Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong ĐHQGHN
22 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học
VI. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
1 38/2007/NĐ-CP 15/03/2007 Nghị định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ
2 12-CT/TW 03/05/2007 Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới
3 116/2007/NĐ-CP 10/07/2007 Nghị định về Giáo dục quốc phòng – an ninh
4 196/KL-ĐU 29/09/2009 Kết luận về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đẩy mạnh việc triển khai công tác giáo dục quốc phòng- an ninh
5 43/2009/QH12 23/11/2009 Luật dân quân Tự vệ được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 6 thông qua
6 417/CT-TTg 31/03/2010 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
7 2826/BQP 20/05/2010 Hướng dẫn về việc tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, bộ ngành, cơ quan tổ chức Trung ương theo quy định của Luật dân quân Tự vệ của Quốc hội khóa XII kỳ hợp thứ 6 số 43/2009/QH12, ngày 23/11/2009
8 351/CQTT-DQ 21/05/2010 Hướng dẫn về thành lập và kiện toàn cán bộ Ban chỉ huy quân sự các bộ, ban, ngành cơ quan, tổ chức trung ương
9 58/2010//NĐ-CP 01/06/2010 Nghị định quy định chi tiết việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ
10 79/2010/TT-BQP 23/06/2010 Thông tư ban hành quy định chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và huấn luyện dân quân tự vệ nòng cốt
11 81/2010/TT-BQP 23/06/2010 Thông tư quy định về quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và Ban chỉ huy quân sự cấp xã
12 85/2010/TT-BQP 01/07/2010 Thông tư về hướng dẫn một số điều của Luật dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ
13 84/2010/TT-BQP 01/07/2010 Thông tư quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nòng cốt
14 96/2010/TT-BQP 19/07/2010 Thông tư quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ
15 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT 13/09/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ
16 176/2011/TT-BQP 15/09/2011 Thông tư của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh
17 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC 15/11/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng- an ninh
18 1110/ĐHQGHN-BCHQS 30/03/2012 Phân công công tác của Ban chỉ huy Quân sự ĐHQGHN
19 1062/TB-ĐHQGHN 28/03/2013 Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc thường trực về việc thống nhất các nội dung, phương hướng, nhiệm vụ và kết hoạch công tác quốc phòng an ninh năm 2012 của Ban Chỉ huy Quân sự ĐHQGHN
20 30/2013/QH13 19/06/2013 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 thông qua
21 223/2013/TT-BQP 06/01/2014 Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành địa phương năm 2014
22 24/2014/TT-BQP 15/05/2014 Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam