Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Tài liệu, biểu mẫu | Hanoi University of Science, VNU

Tài liệu, biểu mẫu

A. BIỂU MẪU KHẢO SÁT

- Học sinh Trường Chuyên góp ý:

Về công tác giảng dạy

Về công  tác giáo viên chủ nhiệm

- Sinh viên góp ý:

Về chất lượng các hoạt động hỗ trợ

- Học viên cao học góp ý:

Về công tác giảng dạy chuyên đề

- Cán bộ:

Giảng viên tự đánh giá

Góp ý với cán bộ khối hành chính

Góp ý với lãnh đạo Khoa

- Cựu sinh viên:

Góp ý về Chương trình đào tạo

Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp

- Nhà tuyển dụng:

Góp ý về chất lượng người học tốt nghiệp

Hòm thư Thanh tra - Pháp chế

 

B. THANH TRA

- Danh mục mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra)

 

C. PHÁP CHẾ

Thông tư Số: 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ( có mẫu kèm theo Phụ lục)

 

D. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Hướng dẫn Kiểm định chương trình đào tạo trong ĐHQGHN :

- Hướng dẫn số 195/HD-ĐBCL ngày 4/11/2011 về Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục trong ĐHQGHN.

- Hướng dẫn số 194/HD-ĐBCL ngày 4/11/2011 về Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục trong ĐHQGHN.

- Các phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 194/HD-ĐBCL ngày 4/11/2011:

+ Phụ lục 1: Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình giáo dục.

+ Phụ lục 2: Mẫu Kế hoạch tự đánh giá chương trình giáo dục.

+ Phụ lục 3: Mẫu Danh sách thành viên Ban thư ký và nhóm công tác chuyên trách.

+ Phụ lục 4: Mẫu bìa Báo cáo tự đánh giá chương trình giáo dục.

+ Phụ lục 5: Mẫu Báo cáo tự đánh giá chương trình giáo dục.

+ Phụ lục 6: Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí.

+ Phụ lục 7: Mẫu Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình giáo dục.

+ Phụ lục 8: Quy định thể thức văn bản của báo cáo tự đánh giá.

+ Phụ lục 9: Bảng mã các thông tin minh chứng.

2. Hướng dẫn Kiểm định đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN:

- Hướng dẫn số 192/HD-ĐBCL ngày 4/11/2011 về  Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN.

- Hướng dẫn số 193/HD-ĐBCL ngày 4/11/2011 về Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN.

3. Hướng dẫn đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng:

- Hướng dẫn số 2584 /HD-ĐBCL ngày 30/7/2013 về Hướng dẫn đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng KĐCL).

- Các phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 2584 /HD-ĐBCL ngày 30/7/2013 :

+ Phụ lục 1: Mẫu Báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ KĐCL đơn vị đào tạo.

+ Phụ lục 2: Mẫu Báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ KĐCL chương trình đào tạo

4. Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ Giáo dục - Đào tạo