Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Dương Hồng Anh | Hanoi University of Science, VNU

Dương Hồng Anh

Thông tin chung
PGS.
TS.
Dương
Hồng
Anh
Email: 
duonghonganh@hus.edu.vn
Chức danh/Chức vụ: 
Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm
Đơn vị: 
Trung tâm
Văn phòng: 
Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững